Masz pytanie?
Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z galerii internetowej www.artlidia.pl
Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN GALERII INTERNETOWEJ

ARTLIDIA.PL

 

 

    I. Postanowienia ogólne

   II. Definicje

  III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

   V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

  VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

 VII. Własność intelektualna

VIII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Galeria internetowa działająca pod adresem www.artlidia.pl prowadzona jest przez Lidię Zdzieszyńską, adres do doręczeń: ul. Waszyngtona 98 m.63, 04-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): lidiazdz@gmail.com, tel. 604 960 772

 2. Galeria www.artlidia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Galerię www.artlidia.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Galerii www.artlidia.pl, obowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych dostępnych w Galerii jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Galerii.

 2. GALERIA - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.artlidia.pl

 3. USŁUGODAWCA Lidia Zdzieszyńska, adres do doręczeń: ul. Waszyngtona 98 m.63, 04-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: lidiazdz@gmail.com

 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 5. DZIEŁO SZTUKI – dostępna w Galerii rzecz ruchoma autorstwa Lidii Zdzieszyńskiej.

 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Galerii.

 7. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.artlidia.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 8. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.

 9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia umowy, której przedmiotem jest stworzenie oraz nabycie Działa Sztuki.

 10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Dzieł Sztuki dostępnych w Galerii.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Galerii korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 

  1. prowadzenie Konta w Galerii,

  2. składanie Zamówienia,

  3. korzystanie z Newslettera.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Galerii odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Galerii treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Galerii i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.  WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 

  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Galerii zawierana jest na czas nieoznaczony.

  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Galerii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Galerii w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lidiazdz@gmail.com

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Galerii Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lidiazdz@gmail.com

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.artlidia.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Lidii Zdzieszyńskiej, adres do doręczeń: ul. Waszyngtona 98 m.63, 04-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej: lidiazdz@gmail.com. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości www.artlidia.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.artlidia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Galerii zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).


   

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  I. Postanowienia ogólne

 II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki „Cookies”

VI. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Galerii www.artlidia.pl jest Lidia Zdzieszyńską, adres do doręczeń: ul. Waszyngtona 98 m.63, 04-015 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): lidiazdz@gmail.com, zwana dalej "Administratorem"

 2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania się z Usługobiorcami oraz innych czynności związanych ze aktywnością Usługobiorcy w Galerii www.artlidia.pl

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

  3. adres e-mail.

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  3. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Galerii, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Galerii, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

  2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b).

 

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: lidiazdz@gmail.com

 

V. PLIKI "COOKIES"

 1. Galeria Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Galerii. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Galerii, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach Galerii stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

  1. Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Galerii.

  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

  3. Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Galerii, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Galerii przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiora został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Galerii. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Galerii.

 4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.


 


 

 


 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Facebook